WWFT – AVG – GDPR

tax | legal | accounting

Ofwel:

Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering

Algemene Verordening Gegevensbescherming

General Data Protection Regulation


Wettelijke meldingsplicht
Per 1 augustus 2008 is de Europese regelgeving gericht tegen witwaspraktijken van kracht geworden in de vorm van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). Deze wet vervangt de tot dan toe geldende Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (wet MOT) en de Wet Identificatie Dienstverlening (WID). Er bestaat nu voor advocaten, notarissen, accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs een wettelijke identificatieplicht, een wettelijke verplichting tot cliëntenonderzoek en een wettelijke meldplicht voor ongebruikelijke transacties.

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT)
De WWFT schrijft voor dat accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren onder de WWFT vallen voor alle beroepsmatige activiteiten behalve eenvoudige aangiften Inkomstenbelasting en aangiften in het kader van de Successiewet 1956. Diensten die een oriënterend karakter hebben en advisering inzake of ter vermijding van een rechtsgeding vallen in eerste instantie niet onder de WWFT.


De WWFT verplicht ons tot het doen van een cliëntenonderzoek en het onderworpen zijn aan de meldingsplicht bij:

werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening

het voeren van administraties

belastingadvies

het invullen van belastingaangiften (m.u.v. heel eenvoudige aangiften)

nieuwe soorten dienstverlening zoals ‘tax assurance’

Het cliëntenonderzoek bestaat uit het identificeren van de cliënt en de verificatie van diens identiteit. De cliënt is de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een transactie laat uitvoeren. Vervolgens geldt de verplichting om vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon die meer dan 25% van het kapitaalbelang of de stemrechten heeft en de begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust.
De WWFT verplicht tot het voeren van een risicobeleid, waarin wordt beoordeeld of er sprake is van een risico op witwassen of terrorismefinanciering, en of er sprake is van een ‘politically exposed person’.

Van natuurlijke personen zal &Van der Kloet het volgende dienen vast te leggen:

geslachtsnaam

voornamen

geboortedatum

adres en woonplaats dan wel plaats van vestiging

afschrift van het document met persoonsidentificerend

nummer waarmee de identificatie heeft plaatsgevonden

Van rechtspersonen dient het volgende te worden vastgelegd

de rechtsvorm

de statutaire naam

de handelsnaam

het adres met huisnummer en postcode

de plaats van vestiging

het land van de statutaire zetel

het registratienummer van de KvK en de plaats van vestiging van de KvK

de wijze waarop identificatie heeft plaatsgevonden

Van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon dient te worden vastgelegd:

voornamen

geslachtsnaam

geboortedatum

De WWFT schrijft voor dat accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren ongebruikelijke transacties moeten melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL, voorheen het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties). In de WWFT zijn indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of er sprake is van een ongebruikelijke transactie. De nieuwe wetgeving brengt zowel voor ons als voor u (administratieve) lasten met zich mee. Het niet voldoen aan deze wet levert een economisch delict op waarvoor wij vervolgd kunnen worden. Wij vragen uw begrip voor de gevolgen die deze wetgeving voor u en ons met zich meebrengt. Voor meer informatie over de WWFT kunt u terecht op de website van het Ministerie van Financiën.