Algemene Voorwaarden

1.    Algemeen
1.1    In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de partij die schriftelijk, via electronische weg of mondeling de opdracht verstrekt
Opdrachtnemer: &VAN DER KLOET B.V.

2.    Toepasselijkheid
2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2.2    De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs maken deel uit van de overeenkomst voor zover de werkzaamheden van fiscaal-juridische aard zijn. De opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren en waar nodig te zullen meewerken in de nakoming hiervan.

3.    Totstandkoming van de overeenkomst
3.1    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen.  Zolang de bevestiging nog niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten.  De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.  De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2    De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3.3    Alle diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

4.    Ter beschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever
4.1    Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
4.2    Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4.3    In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
4.4    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook  indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4.5    Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden met een formele status, zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen, aan Opdrachtgever  geretourneerd. Waar noodzakelijk voor onderbouwing van de deugdelijkheid van verrichte werkzaamheden worden van deze originele  bescheiden kopieën opgenomen in de werkdossiers.            .
4.6    De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5.    Uitvoering van de opdracht
5.1    Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de  verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
5.2    Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.  Het  toestemmingsvereiste geldt niet indien het verrichten van meer werkzaamheden valt binnen de zorgplicht van Opdrachtnemer.
5.3    Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.

6.    Geheimhouding
6.1    Tenzij er sprake is van een wettelijke plicht of een beroepsplicht tot bekendmaking, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
6.2    Behoudens toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
6.3    Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.  De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
6.4    Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

7.    Intellectuele eigendom
7.1    Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de  wet voortvloeien.
7.2    Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten  uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve  alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het  voorgaande van overeenkomstige toepassing.
7.3    Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

8.    Honorarium
8.1    Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
8.2    Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal,  per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening  gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken  hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening  gebracht.

9.    Betaling
9.1    Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na notadatum.  Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
9.2    Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente + 4% opslagrente in rekening te brengen tot op de datum van algehele  voldoening.
9.3    Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming  door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
9.4    Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is de Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm, en/of een voorschot geeft.  Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.5    In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het notabedrag.
9.6    Indien Opdrachtgever een bespreking met Opdrachtnemer afzegt binnen een termijn van acht uur (gerekend over enkel de openingstijden van Opdrachtgever) voor het tijdstip van die bespreking, gaat de Opdrachtgever akkoord dat de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een half uur per de voor die bespreking ingeschakelde medewerker in rekening brengt.

10.    Reclames
10.1    Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het notabedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan Opdrachtnemer te  worden kenbaar gemaakt.
10.2    Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
10.3    In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

11.    Leveringstermijn
11.1    Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
11.2    Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de Opdrachtgever verstrekt, en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts te beschouwen als een fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
11.3    De overeenkomst kan -tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is– door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.  Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6 : 265 van het Burgerlijk Wetboek.

12.    Opzegging
12.1    Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
12.2    De reeds door de Opdrachtgever betaalde (tussentijdse) voorschotbetalingen zijn niet terugvorderbaar.
12.3    Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden naar derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.
12.4    Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld, voor zover de overdracht van de werkzaamheden extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

13.    Aansprakelijkheid
13.1    Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot het bedrag zoals in lid 2 en 3 van dit artikel is vastgelegd.
13.2    Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in het geval van een belastingadvies opdracht en/of een juridische opdracht en/of daarmee verbandhoudende werkzaamheden beperkt tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar dat Opdrachtgever heeft betaald of nog verschuldigd is, met een maximum van vijfhonderdduizend euro, tenzij er van de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
13.3    Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in het geval van een financiële adviesopdracht, samenstelopdracht  en/of daarmee verbandhoudende werkzaamheden beperkt tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar dat Opdrachtgever heeft betaald of nog verschuldigd is, met een maximum van vijfhonderdduizend euro, tenzij er van de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
13.4    Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2 : 393 BW.
13.5    De in lid 2 en 3 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
13.6    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies en diefstal van gegevens en bescheiden genoemd in art. 4.1, die door opdrachtgever of derden ter beschikking zijn gesteld.
13.7    Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is met inachtneming van de hiervoor gestelde beperkingen gelimiteerd tot het bedrag dat gedekt is door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer.

14.    Overname personeel
14.1    Opdrachtgever mag op geen enkele wijze tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personen die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht, direct of indirect, benaderen ten einde hen in dienst te nemen of op enig andere wijze met hen samen te werken dan wel hen te bewegen om in dienst te treden bij een onderneming, die gelijksoortige of aanverwante activiteiten verricht als Opdrachtnemer.

15.    Communicatie
15.1    Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe informatie –van welke aard dan ook- te verstrekken aan Opdrachtgever of aan door Opdrachtgever aangewezen derden.
15.2    De in het vorige lid genoemde informatie kan en mag worden verstrekt per post, e-mail, fax en/of andere communicatiemiddelen in de ruimste zin des woords.
15.3    Opdrachtgever en Opdrachtnemer aanvaarden dat de bepalingen in dit artikel niet in strijd (kunnen) zijn met de bepalingen als genoemd in artikel 6.

16.    Vervaltermijn
16.1    Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in leder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

17.    Conversie
17.1    Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

18.    Strijdige clausules 
18.1    In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

19.    Toepasselijk recht en competentie
19.1    Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
19.2    Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.
19.3    In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd overeen te komen om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

20.    AVG en GDPR
20.1    Dit AVG Gegevensverwerking (“AVGG”) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door &VDK namens de Client onder deze Overeenkomst. Met betrekking tot deze verwerking is de Client de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens en &VDK de verwerker van de persoonsgegevens. Deze AVGG is niet van toepassing ingeval &VDK de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is. 
20.2    De  termen  “verwerkingsverantwoordelijke”,  “betrokkene”,  “persoonsgegevens”, “inbreuk  op  persoonsgegevens”,  “verwerking”,  en  “verwerker”  hebben  de betekenissen als daaraan toegekend in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming en  ingeval  de  relevante Wetgeving inzake Gegevensbescherming de term ‘gegevensverwerkingsverantwoordelijke’ of ‘gegevensverwerker’ gebruikt dient dit te  worden  gelezen  als  verwerkingsverantwoordelijke,  respectievelijk  verwerker. “Wetgeving inzake gegevensbescherming” betekent alle wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming,  waaronder  die  van  het  Verenigd  Koninkrijk  (“VK”), Zwitserland, Europese Economische Ruimte (“EER”) en de Europese Unie (“Unie”), die  van  toepassing  is  op  de  verwerking  van  persoonsgegevens  onder  de Overeenkomst, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) van 25 mei 2018.
20.3    “&VDK-producten” betekent in deze AVGG de producten, diensten of materialen die door &VDK aan de Client onder de Overeenkomst tussen &VDK en de Client worden geleverd, ongeacht de naam of merknaam van deze producten, diensten of materialen.
20.4    “Gerechtigde Gebruikers”  betekent  in  deze  AVGG  de  gebruikers  die  door  de Overeenkomst bevoegd zijn om de &VDK-producten te gebruiken in overeenstemming met  de  voorwaarden  van  de  Overeenkomst,  ongeacht  de  in  de  Overeenkomst gebruikte definities. 
20.5    “&VDK” betekent in deze & Van der Kloet B.V. of een van de aan haar Gelieerde Ondernemingen zoals aangegaan in de Overeenkomst met de Client.
20.6    “Client” betekent in deze AVGG de ondertekenaar van deze AVGG en omvat aan de Client Gelieerde  Ondernemingen  voor  zover  de  partijen  bij  de  Overeenkomst  zijn overeengekomen dat deze in de Overeenkomst zijn opgenomen. 
20.7    “Gelieerde Onderneming” betekent een entiteit die direct of indirect zeggenschap uitoefent over, wordt bestuurd door of onder gezamenlijke zeggenschap staat van de betrokken entiteit. “Zeggenschap,” in de zin van deze definitie betekent direct of indirect eigendom van of zeggenschap over meer dan 50% van de stembelangen van de betrokken entiteit. 
20.8    “Overeenkomst” betekent de overeenkomst tussen &VDK en de Client tot levering van de &VDK-producten, ongeacht de aanduiding die in de Overeenkomst wordt gebruikt om de producten te beschrijven.
20.9    De Client erkent dat bij het proces van toegang tot en gebruik van de &VDK-producten hij en de Gerechtigde Gebruikers persoonsgegevens zullen verstrekken. De Client verklaart en garandeert dat hij en de Gerechtigde Gebruikers aan alle toepasselijke verplichtingen uit hoofde van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming hebben voldaan bij het verstrekken van persoonsgegevens aan &VDK, met inbegrip van het verstrekken  van  de  vereiste  kennisgevingen  en  het  verkrijgen  van  de  vereiste toestemmingen en autorisaties voor de verwerking van deze persoonsgegevens door &VDK,  en  dat  hij  verantwoordelijk  is  voor  zijn  beslissingen  en  handelingen  met betrekking tot het gebruik en andere verwerking van de persoonsgegevens. 
20.10    Voor zover &VDK namens de Client optreedt als verwerker van persoonsgegevens, zal &VDK deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze AVGG. 
20.11    De Client erkent en gaat ermee akkoord dat de diensten die &VDK levert onder de Overeenkomst om &VDK-producten te verstrekken, kan omvatten (i) het verzamelen van statistische en andere informatie met betrekking tot de prestaties, de werking en het gebruik van de &VDK-producten, en (ii) gebruik van de gegevens in geaggregeerde en/of geanonimiseerde vorm  ten behoeve van de veiligheid en de bedrijfsvoering of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden of andere zakelijke doeleinden, op voorwaarde dat dergelijke informatie en gegevens de Client of een betrokkene niet identificeren of dienen om deze te identificeren. 
20.12    &VDK-producten geven analyse en inzicht, de Client alleen is verantwoordelijk voor alle beslissingen die hij neemt op basis van inzichten uit &VDK-producten als één van de verschillende factoren. De Client is derhalve verantwoordelijk voor de naleving van eventuele  vereisten  krachtens  artikel  21  (“Recht  van  bezwaar”)  of  22 AVG (“Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering”) voor zover deze zich kunnen voordoen en voor het reageren op eventuele verzoeken van een betrokkene  (dit  met  inachtneming  van  artikel  6  van  de  AVGG  “Rechten  van Betrokkenen”).
20.13    &VDK  zal  geen  andere  verwerker  inschakelen  zonder  voorafgaande  specifieke  of algemene  schriftelijke  toestemming  van  de  Client.  In  het  geval  van  algemene schriftelijke toestemming informeert &VDK de Client over voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, waardoor de Client in de gelegenheid wordt gesteld zich tegen deze wijzigingen te verzetten op de meer specifiek hierin beschreven wijze. 
20.14    De verwerking door &VDK is aan deze AVGG onderworpen krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat, zoals in de Overeenkomst bepaald. &VDK zal in het bijzonder: 
a.    de persoonsgegevens alleen verwerken op gedocumenteerde instructies van de Client, inclusief met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij de wetgeving van de Unie of een  lidstaat  die  op  dergelijke  persoonsgegevens  van  toepassing  is  daartoe verplicht; in dat geval zal &VDK de Client vóór de verwerking van die wettelijke verplichting op de hoogte stellen, tenzij deze wetgeving dergelijke informatie verbiedt om belangrijke redenen van openbaar belang;
b.    ervoor  zorgen  dat  personen  die  bevoegd  zijn  om  de  persoonsgegevens  te verwerken zich gebonden hebben aan geheimhouding of onder een passende wettelijke verplichting tot geheimhouding vallen; 
c.    alle maatregelen nemen die vereist zijn op grond van artikel 32 (“Beveiliging van de verwerking”) van de AVG; 
d.    voldoen aan de in de  artikelen 4.1 en 4.3  genoemde voorwaarden voor het inschakelen van een andere verwerker; 
e.    rekening houdend met de aard van de verwerking, de Client bijstaan met passende technische en organisatorische maatregelen voor zover dit mogelijk is voor het voldoen aan de verplichting van de Client om te reageren op verzoeken tot het uitoefenen van de rechten van de betrokkene zoals bepaald in Hoofdstuk III van de AVG; 
f.    de Client bijstaan bij het waarborgen van de naleving van de verplichtingen uit hoofde van artikelen 32 tot en met 36 van de AVG, met inachtneming van de aard van de verwerking en de informatie die &VDK beschikbaar heeft; 
g.    naar keuze van de Client en/of bij het aflopen of beëindigen van de Overeenkomst, alle persoonsgegevens verwijderen of aan de Client teruggeven na het einde van de verstrekking van &VDK-producten met betrekking tot de verwerking en bestaande kopieën  verwijderen,  tenzij  de  Unie  of  een  lidstaat  of  andere  toepasselijke wetgeving  de  opslag  van  de  persoonsgegevens  voorschrijft  (wat,  voor  alle duidelijkheid,  niet  van  toepassing  is  op  geaggregeerde  of  geanonimiseerde gegevens); 
h.    de Client alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat hij voldoet aan de in artikel 28 van de AVG neergelegde verplichtingen en om door de Client of door een andere door de Client aan te stellen auditor uitgevoerde audits, waaronder inspecties, mogelijk te maken en eraan bij te dragen; 
i.    de Client onmiddellijk informeren als, naar het oordeel van &VDK, een instructie van de Client aan &VDK inbreuk maakt op de AVG of op andere bepalingen van de Unie of een lidstaat inzake gegevensbescherming. 
20.15    In  het  geval  dat  &VDK  een  andere  verwerker  inschakelt  voor  het  uitvoeren  van specifieke verwerkingsactiviteiten namens de Client, worden dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming als in deze AVGG genoemd opgelegd op die andere verwerker door middel van een contract of een andere rechtshandeling krachtens het recht van de Unie of een lidstaat welke met name voldoende garanties biedt om passende  technische  en  organisatorische  maatregelen  ten  uitvoer  te  leggen  op zodanige wijze dat de verwerking zal voldoen aan de eisen van de AVG.  In het geval dat  de  andere  verwerker  niet  voldoet  aan  deze  verplichtingen  inzake gegevensbescherming  blijft  &VDK  (met  inachtneming  van  het  bepaalde  in  de Overeenkomst) volledig aansprakelijk jegens de Client voor de nakoming van de verplichtingen van die andere verwerker.
20.16    Het onderwerp van de verwerking door &VDK zijn de verstrekte persoonsgegevens die verwant  zijn  aan  de  &VDK-producten  onder  de  Overeenkomst.  De  duur  van  de verwerking  is  de  duur  van  de  verstrekking  van  de  &VDK-producten  onder  de Overeenkomst. De aard  en het  doel  van de  verwerking  houdt  verband  met  de verstrekking van de &VDK-producten onder de Overeenkomst. De soorten verwerkte persoonsgegevens zijn zoals uiteengezet in de Overeenkomst, inclusief documenten die  behoren  tot  de  Overeenkomst,  zoals  werkopdrachten,  bestelformulieren  of andere documenten en andere soorten persoonsgegevens die aan de &VDK-producten verbonden zijn. De categorieën van betrokkenen zijn Gerechtigde Gebruikers, werknemers  van  de  Client of  van  diens Gelieerde  Ondernemingen, vertegenwoordigers, cliënten, toekomstige cliënten, leveranciers, zakenpartners en anderen wiens persoonsgegevens aan de &VDK-producten verbonden zijn.
20.17    De Overeenkomst en deze AVGG zijn de volledige en definitieve gedocumenteerde instructies  van  de  Client  aan  &VDK  voor  de  verwerking  van  persoonsgegevens. Aanvullende of alternatieve instructies dienen afzonderlijk door partijen te worden overeengekomen. &VDK zal ervoor zorgen dat haar personeel dat zich bezighoudt met de  verwerking  van  persoonsgegevens  alleen  persoonsgegevens  zal  verwerken volgens de gedocumenteerde instructies van de Client, tenzij de Unie, een lidstaat of andere toepasselijke wetgeving dit vereist.
20.18    Client  geeft  &VDK  hierbij  algemene  toestemming  om  andere  verwerkers  in  te schakelen voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze AVGG. &VDK zal een lijst van deze verwerkers bijhouden, welke lijst &VDK van tijd tot tijd kan actualiseren. &VDK zal deze lijst beschikbaar stellen op www.reedbusiness.com. Ten  minste  14  dagen  voordat  een  nieuwe  verwerker  toestemming  krijgt  om persoonsgegevens te verwerken, zal &VDK de lijst op de website van &VDK actualiseren en de Client een mechanisme ter beschikking stellen om kennisgeving van die update te krijgen. 
20.19    De Client kan zonder boete bezwaar maken tegen de wijziging door &VDK hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van &VDK in kennis te stellen. &VDK zal zich redelijkerwijs  inspannen  om  de  betreffende  &VDK-producten  of  gelicenseerde materialen  te  wijzigen,  te  veranderen  of  te  verwijderen  om  verwerking  van persoonsgegevens  door  een  dergelijke  nieuwe  verwerker  waartegen  de  Client redelijkerwijs bezwaar maakt, te vermijden. 
20.20    &VDK zal de Client berichten in het geval dat &VDK niet in staat is om de &VDK-producten aan de Client te blijven leveren zonder van de sub-verwerkers te veranderen als die waarin  was  voorzien  en  of  dit  van  invloed  is  op  alle  &VDK-producten  onder  de Overeenkomst of op slechts een deel daarvan. Onverminderd de bepalingen ten aanzien  van  beëindiging  of  terugbetaling  in de  Overeenkomst  kan  elke  partij, gedurende  een  periode  van  negentig  (90)  dagen  na  deze  kennisgeving,  de Overeenkomst  beëindigen  door  kennisgeving  aan  de  ander ter  zake  van de betreffende &VDK-producten, en  zal &VDK  de  Client  dan  een  pro  rata  restitutie  van vooruitbetaalde vergoedingen voldoen voor wat betreft de resterende looptijd van de Overeenkomst met betrekking tot de betreffende &VDK-producten. 
20.21    &VDK zal, voor zover wettelijk is toegestaan, de Client onverwijld op de hoogte stellen van verzoeken van betrokkene die &VDK ontvangt en in redelijkheid met de Client samenwerken om aan de verplichtingen van de Client op grond van de AVG met betrekking tot deze verzoeken te voldoen.  De Client is verantwoordelijk voor de redelijke kosten die voortvloeien uit de door &VDK gegeven bijstand aan de Client om aan dergelijke verplichtingen te voldoen.
20.22    &VDK  draagt er  zorg  voor  dat  voor zover persoonsgegevens  afkomstig uit de VK, Zwitserland of de EER door &VDK worden doorgegeven aan een andere verwerker in een land of grondgebied buiten de VK, Zwitserland of de EER waarvoor de Europese Commissie of de bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit geen bindend adequaatheidsbesluit heeft genomen, een dergelijke doorgifte onderworpen is aan een  passend  doorgiftemechanisme  dat  een  passend  beschermingsniveau overeenkomstig de AVG biedt. 
20.23    Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de  aard,  de  omvang,  de  context  en  de  verwerkingsdoeleinden  en  de  qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treffen de partijen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, waaronder, onder meer, als passend wordt beschouwd: 
a.    de pseudorisering, anonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
b.    het vermogen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en herstellingsvermogen van verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen; 
c.    het vermogen om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch voorval; en 
d.    een  proces voor  het  regelmatig  testen,  beoordelen  en  evalueren  van  de doeltreffendheid  van  technische  en  organisatorische  maatregelen  om  de beveiliging van de verwerking te waarborgen. 
20.24    Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de risico's die naar voren komen doorverwerking, in het bijzonder als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van  of  de toegang  tot  de  doorgezonden,  opgeslagen  of  anderszins  verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.
20.25    Partijen nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat een natuurlijke persoon die handelt  onder  het  gezag  van  een  van  beide  partijen  die  toegang  heeft  tot persoonsgegevens, deze niet verwerkt anders dan op instructie van de Client, tenzij de wetgeving van de Unie of de lidstaten hem of haar daartoe verplicht.
20.26    &VDK  zal  de  Client  onverwijld  na  kennis te hebben  genomen  van  een inbreuk  op persoonsgegevens informeren en zal op redelijke wijze reageren op verzoeken van de Client om nadere informatie, teneinde de Client bijstand te verlenen bij het voldoen aan de verplichtingen van de Client uit hoofde van artikelen 33 en 34 van de AVG.
20.27    Op  grond  van  artikel 30(2)  van  de  AVG  zal  &VDK  registers  bijhouden  en, voor zover van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens namens de Client, deze desgewenst aan de Client beschikbaar stellen.
20.28    Audits in het kader van de AVG / GDPR zijn:
a.    zijn uitsluitend beperkt tot verwerking van persoonsgegevens door &VDK onder de Overeenkomst en naleving van deze AVGG;
b.    Worden uitgevoerd door een onafhankelijke gerenommeerde derde-auditor;zijn onderworpen aan de uitvoering van passende geheimhoudingsverbintenissen;
c.    Worden  niet  meer  dan  eenmaal  per  jaar  uitgevoerd,  tenzij  er  een  redelijk vermoeden bestaat dat de Overeenkomst niet wordt nageleefd, mits hiervan binnen dertig (30) dagen schriftelijk kennisgeving is gedaan en een plan voor deze beoordeling is ingediend;
d.    Worden  uitgevoerd  op  een  onderling  overeengekomen  tijdstip  en  op  een overeengekomen wijze.
20.29    In geval van strijdigheid of tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van deze AVGG en de Overeenkomst, zullen de voorwaarden van deze AVGG, voor zover door de wet vereist, leidend zijn. In andere gevallen zal in geval van een dergelijk conflict of tegenstrijdigheid de Overeenkomst leidend zijn.