Informatie

Belastingnieuws


Informatiebank

Onderstaand meer informatie over de volgende zaken:

Belastingrente

Belastingrente is de rente die gerekend wordt door de belastingdienst over uitstaande belastingschulden. Deze wordt berekend vanaf 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar waarop de aanslag betrekking heeft. Dit geldt alleen als de dagtekening van de aanslag 1 juli of later is. De belastingrente voor reguliere aanslagen wordt berekend over een periode van 1 juli tot 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Bij navorderingsaanslagen is de berekeningsperiode van 1 juli tot 1 maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Bij een gebroken boekjaar voor de vennootschapsbelasting wordt de  belastingrente berekend vanaf de 7e maand na afloop van het gebroken boekjaar tot 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Voor naheffingsaanslagen loonbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting en andere zakelijke belastingen die zijn opgelegd na afloop van het belastingjaar, begint het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend direct na afloop van het belastingjaar waarover de nageheven belasting gaat. De berekening van de belastingrente gaat dan over de periode van 1 januari tot 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet. Bij vrijwillige verbetering van een aangifte binnen 3 maanden na afloop van het belastingjaar, wordt er geen belastingrente in rekening gebracht.

Bij teruggaafbeschikkingen wordt belastingrente vergoed als de belastingdienst er langer dan 8 weken doet over de behandeling van het verzoek om de teruggaaf. De periode start 3 maanden na afloop van het belastingjaar waarover de teruggaaf gaat en eindigt 14 dagen na de dagtekening van de teruggaafbeschikking.

Bij de erfbelasting wordt belastingrente berekend vanaf 8 maanden na het overlijden tot en met 6 weken na de datum op de aanslag. Dit geldt voor aanslagen over een overlijden van na 31 december 2012.

Belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli volgend op het jaar waar de teruggaaf over gaat tot 14 dagen na de datum op de brief over de teruggaaf.


Belastingrente Algemeen

Jaar —– 1e kwartaal -  2e kwartaal - 3e kwartaal -

4e kwartaal - 

2024   4,5%      
2023   4 % 4 % 6 % 6 %
2022   4 % 4 % 4 % 4 %
2021   4 % 4 % 4 % 4 %
2020   4 % 4 %

0,01 %

jun / sept.

4 %
2019   4 % 4 % 4 % 4 %
2018   4 % 4 % 4 % 4 %
2017   4 % 4 % 4 % 4 %
2016   4 % 4 % 4 % 4 %
2015   4 % 4 % 4 % 4 %
2014   3 % 4 % 4 % 4 %
2013   3 % 3 % 3 % 3 %
2012   4 % 4 % 3 % 3 %

 

Belastingrente Vennootschapsbelasting

Jaar —- 1e kwartaal – 2e kwartaal – 3e kwartaal – 4e kwartaal –
2024   8,5%      
2023   8 % 8 % 8 % 8 %
2022   8 % 8 % 8 % 8 %
2021   4 % 4 % 4 % 4 %
2020   8 % 8 %

0,01 %

jun / sept

8 %
2019   8 % 8 % 8 % 8 %
2018   8 % 8 % 8 % 8 %
2017   8 % 8 % 8 % 8 %
2016   8,05 % 8,05 % 8,05 % 8 %
2015   8,15 % 8,05 % 8,05 % 8,05 %
2014   3 % 8,25 % 8,25 % 8,25 %
2013   3 % 3 % 3 % 3 %
2012   4 % 4 % 3 % 3 %

 

WSF / DUO – Rente

Vanaf Leningen voor 01-01-1992 – Leningen vanaf 01-01-1992
01-01-2024   2,56% - 2,95% 2,56% - 2,95%
01-01-2023   0,46% - 1,78% 0,46% - 1,78%
01-01-2022   0,00% 0,00%
01-01-2021   0,00% 0,00%
01-01-2020   0,00% 0,00%
01-01-2019   0,00% 0,00%
01-01-2018   0,00% 0,00%
01-01-2017   0,00% 0,00%
01-01-2016   0,00% 0,01%
01-01-2015   0,00% 0,12%
01-01-2014   0,00% 0,81%
01-01-2013   0,00 % 0,60 %
01-01-2012   0,00 % 1,39 %
01-01-2011   0,00 % 1,50 %
01-01-2010   0,74 % 2,39 %
01-07-2009   1,93 % 3,58 %

 

Normrente

Jaar —- Percentages (%)
heden   marktrente
2015   marktrente
2014   4,0 %
2013   3,0 %
2012   2,85 %
2011   2,5 %
2010   2,5 %
2009   4,9 %
2008   5,3 %
2007   4,7 %
2006   3,5 %
2005   3,5 %

 

Wettelijke rente niet-handeltransacties

Periode van —- Periode t/m – Percentages (%)
01-01-2024     7%
01-07-2023   31-12-2023 6 %
01-01-2023   30-06-2023 4 %
01-01-2015   31-12-2022 2 %
01-07-2012   31-12-2014 3 %
01-07-2011   30-06-2012 4 %
01-01-2010   30-06-2011 3 %
01-07-2009   31-12-2009 4 %
01-07-2007   30-06-2009 6 %
01-02-2004   31-12-2006 4 %

 

Wettelijke rente handeltransacties

Periode van —- Periode t/m – Percentages (%)
01-01-2024     12,5%
01-07-2023   31-12-2023 12 %
01-01-2023   30-06-2023 10,5 %
01-07-2016   31-12-2022 8 %
01-01-2015   30-06-2015 8,05 %
01-07-2014   31-12-2014 8,15 %
01-01-2014   20-06-2014 8,25 %
01-07-2013   31-12-2013 8,5 %
01-01-2013   30-06-2013 7,75 %
01-01-2012   31-12-2012 8 %
01-07-2011   31-12-2011 8,25 %
01-01-2010   30-06-2011 3 %
01-07-2009   30-06-2011 8 %
01-01-2009   30-06-2009 9,5 %
01-07-2008   31-12-2008 11,07 %
01-01-2008   30-06-2008 11,20 %

 

Percentage heffings- en invorderingsrente

Jaar —- 1e kwartaal – 2e kwartaal – 3e kwartaal – 4e kwartaal
2013   zie belasting rente  2013
2012   2,85 % 2,3 % 2,5 % 2,25 %
2011   2,5 % 2,5 % 2,75 % 3 %
2010   2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %
2009   4,9 % 3,5 % 2,75 % 2,5 %
2008   5,3 % 4,75 % 5,15 % 5,45 %
2007   4,7 % 5 % 5,25 % 5,40 %
2006   3,5 % 3,75 % 4 % 4,25 %
2005   5 % 5 % 5 % 5 %
2004   3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 %
2003   3,25 % 3,1 % 2,5 % 2 %
2002   3,45 % 3,25 % 3,25 % 3,25 %
2001   4,7 % 4,1 % 4,45 % 4,2 %
2000   2,75 % 3,25 % 4 % 4,5 %
1999   3,25 % 3,25 % 2,75 % 2,75 %
1998   3,25 % 3,25 % 3,25 % 3,25 %
1997   2,5 % 2,5 % 3 % 3 %
1996   4 % 3,25 % 2,5 % 2,5 %
1995   5 % 5 % 4,5 % 4,25 %
1994   5,15 % 4,9 % 5,25 % 5 %

 

Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering
 

Wettelijke meldingsplicht
Per 1 augustus 2008 is de Europese regelgeving gericht tegen witwaspraktijken van kracht geworden in de vorm van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). Deze wet vervangt de tot dan toe geldende Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (wet MOT) en de Wet Identificatie Dienstverlening (WID). Er bestaat nu voor advocaten, notarissen, accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs een wettelijke identificatieplicht, een wettelijke verplichting tot cliëntenonderzoek en een wettelijke meldplicht voor ongebruikelijke transacties.
 

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT)
De WWFT schrijft voor dat alle accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren onder deze wet vallen voor alle beroepsmatige activiteiten met uitzondering van eenvoudige aangiften Inkomstenbelasting en aangiften in het kader van de Successiewet 1956.
Diensten die een oriënterend karakter hebben en advisering ter vermijding van een rechtsgeding vallen in eerste instantie niet onder de WWFT.


De WWFT verplicht ons tot het doen van een cliëntenonderzoek en het onderworpen zijn aan de meldingsplicht bij:

 • werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening
 • het voeren van administraties
 • belastingadvies
 • het invullen van belastingaangiften (m.u.v. heel eenvoudige aangiften)
 • nieuwe soorten dienstverlening zoals ‘tax assurance’

Het cliëntenonderzoek bestaat uit het identificeren van de cliënt en de verificatie van diens identiteit. De cliënt is de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een transactie laat uitvoeren. Vervolgens geldt de verplichting om vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon die meer dan 25% van het kapitaalbelang of de stemrechten heeft en de begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust.

De WWFT verplicht tot het voeren van een risicobeleid, waarin wordt beoordeeld of er sprake is van een risico op witwassen of terrorismefinanciering, en of er sprake is van een ‘politically exposed person’.

Van natuurlijke personen zal &Van der Kloet het volgende dienen vast te leggen:

 • geslachtsnaam
 • voornamen
 • geboortedatum
 • adres en woonplaats dan wel plaats van vestiging
 • afschrift van het document met persoonsidentificerend
 • nummer waarmee de identificatie heeft plaatsgevonden

Van rechtspersonen dient het volgende te worden vastgelegd

 • de rechtsvorm
 • de statutaire naam
 • de handelsnaam
 • het adres met huisnummer en postcode
 • de plaats van vestiging
 • het land van de statutaire zetel
 • het registratienummer van de KvK en de plaats van vestiging van de KvK
 • de wijze waarop identificatie heeft plaatsgevonden

Van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon dient te worden vastgelegd:

 • voornamen
 • geslachtsnaam
 • geboortedatum

De WWFT schrijft voor dat accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren ongebruikelijke transacties moeten melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL, voorheen het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties).
In de WWFT zijn indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of er sprake is van een ongebruikelijke transactie. De nieuwe wetgeving brengt zowel voor ons als voor u (administratieve) lasten met zich mee. Het niet voldoen aan deze wet levert een economisch delict op waarvoor wij vervolgd kunnen worden. Wij vragen uw begrip voor de gevolgen die deze wetgeving voor u en ons met zich meebrengt. Voor meer informatie over de WWFT kunt u terecht op de website van het Ministerie van Financiën.

De belastingdienst heeft sinds enige tijd een tweede manier van toezicht op ingediende aangiftes geïntroduceerd. Deze vorm van toezicht wordt alleen toegepast bij personen die hier specifiek mee hebben ingestemd en heet Horizontaal Toezicht.

WAT IS HORIZONTAAL TOEZICHT ?
Op basis van de gemaakte afspraken gaat de Belastingdienst ervan uit dat de aangiftes juist zijn en keurt deze zonder controle goed. Is de aangifte ingediend, dan kunt u het betreffende fiscale jaar als afgerond beschouwen en dat geeft zekerheid. Dit vertrouwen vraagt om verantwoordelijkheid: het is aan u en aan ons om voor een aangifte te zorgen die goed is.

OPSTELLEN VAN EEN AANGIFTE
Horizontaal toezicht draait om de vertrouwensrelatie tussen uw onderneming en de Belastingdienst. U bent verantwoordelijk voor een goed opgestelde aangifte. Daarbij is open communicatie essentieel. Rijzen er vragen of twijfels bij het opstellen van de aangifte, dan is het uw plicht om deze vooraf te bespreken met de Belastingdienst. Zo kunnen ze van te voren en in overleg opgelost worden. Controle achteraf vindt alleen plaats door middel van steekproeven.

WAT IS HET DOEL VAN HORIZONTAAL TOEZICHT?
Het doel is efficiency. Wij verwachten dat deze vorm van toezicht steeds gangbaarder zal worden omdat het veel efficiënter is dan de huidige praktijk. Vergelijk dit met de zelfscan-kassa's bij de supermarkt. Een paar jaar geleden nog een utopie, nu heel gewoon in de meeste supermarkten. Mogelijk worden op de langere termijn de ondernemingen die niet meedoen met het Horizontaal Toezicht geconfronteerd met meer belastingcontroles. De capaciteit die niet hoeft te worden ingezet op alle ondernemingen kan immers worden toegespitst op die ondernemingen die onder het reguliere toezicht vallen.

WAT IS HET VERSCHIL MET HET REGULIERE TOEZICHT ?
Dus afstemming vooraf, in plaats van controle achteraf. Mogelijke fiscale twistpunten worden aan de Belastingdienst gemeld en besproken in plaats van een discussie achteraf. Samenwerking staat hierbij centraal. De aangifte vormt het sluitstuk in plaats van het startpunt van discussies.

VOORDELEN VOOR DE ONDERNEMER

 • Snel duidelijkheid. De Belastingdienst werkt de fiscale aangifte en vragen voortvarend af. U heeft dus snel duidelijkheid over uw fiscale positie. Bovendien krijgen wij voor u een vast aanspreekpunt binnen de Belastingdienst. De lijnen zijn dus kort.
 • In principe zijn er geen boekencontroles meer. Onder Horizontaal Toezicht behoren boekencontroles tot het verleden. Er zal nog wel steekproefsgewijs gecontroleerd worden.
 • Agree to disagree. Horizontaal Toezicht betekent niet dat u het altijd eens moet zijn met de Belastingdienst. Er is uiteraard ruimte voor verschil van mening. U blijft dus vrij om een fiscaal geschil voor te leggen aan de rechter. U mag bovendien de fiscaal meest gunstige weg blijven bewandelen. Onze rol van belastingadviseur ondergaat in zoverre dus geen wijziging. Uw belang blijft ook onder Horizontaal Toezicht volledig vooropstaan.
 • Oplossen openstaande geschilpunten. Werken in de actualiteit betekent dat openstaande kwesties opgelost moeten worden. De Belastingdienst heeft te kennen gegeven hieraan actief en vanuit een positieve benadering mee te zullen werken.


WIE KAN MEEDOEN MET HORIZONTAAL TOEZICHT ?
Horizontaal Toezicht is beschikbaar voor ondernemers en de fiscale partner van de DGA.

WAT IS DE REIKWIJDTE VAN HET HORIZONTAAL TOEZICHT ?
Horizontaal Toezicht is in beginsel van toepassing op alle fiscale gebieden (Omzetbelasting, Loonbelasting, Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting). U hoeft zich niet direct voor alle gebieden aan te melden: dit kan ook stapsgewijs. Het is dus mogelijk om te starten met Horizontaal Toezicht voor alleen de Vennootschapsbelasting en eventueel later voor de Omzetbelasting, Loonbelasting, Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting.

HOE KUNT U MEEDOEN AAN HET HORIZONTAAL TOEZICHT ?
U kunt via ons kantoor deelnemen aan het Horizontaal Toezicht. U laat ons weten dat u mee wilt doen. Wij sturen u vervolgens een deelnemersverklaring. Na ondertekening en retournering van deze verklaring melden wij u aan bij de Belastingdienst. Na acceptatie door de Belastingdienst bent u opgenomen in het Horizontaal Toezicht.

IS DEELNAME AAN HET HORIZONTAAL TOEZICHT MAKKELIJK OP TE ZEGGEN ?
U kunt deelname op ieder moment opzeggen zonder opgaaf van reden.

VANAF WANNEER GELDT HET HORIZONTAAL TOEZICHT ?
Op het moment dat de Belastingdienst u heeft toegelaten, geldt dit toezicht op de aangifte die vanaf dat moment wordt ingediend. Reeds ingediende aangiften worden behandeld volgens de reguliere systematiek.