Tax
| Belasting

Belastingdienst

Belastingadvies

Van origine is het kantoor &Van der Kloet een fiscaal-juridisch advieskantoor.
Wanneer u belastingadvies nodig heeft, staan wij u graag bij, met name op het gebied van Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Erf- en Schenkbelasting, Omzetbelasting en Loonbelasting.
 

Op tijd aangifte doen

De volgende aangiftes verzorgen wij graag voor U. In geval van spoed bieden wij ook 24-uurs service.
Klik op onderstaande buttons voor meer informatie.

Aangifte Inkomstenbelasting 2023

De aangifte Inkomstenbelasting over het jaar 2020 moet in principe voor 1 mei 2024 worden ingediend. Op deze aangifte is de belastingwet Inkomstenbelasting 2001 van toepassing.

Uitstel van aangifte
Als u niet in staat bent om alle gegevens tijdig te verzamelen, dan kunnen wij uitstel van aangifte voor u regelen. U valt dan onder de regeling van het zgn. “becon-uitstel”.

& wat houdt uitstel van aangifte in?
Uitstel van de aangifte houdt in dat u uw aangifte op een later tijdstip mag indienen. Vraagt u geen uitstel aan en doet u toch te laat aangifte? Dan kan de belastingdienst u een boete opleggen. Deze boete wordt verhoogd wanneer dit niet de eerste, maar de tweede of derde achtereenvolgende keer is dat uw aangifte te laat wordt ingediend.

& tot welke datum is uitstel mogelijk?
Onder de uitstelregeling voor belastingadviseurs (=beconuitstel) kan uitstel van aangifte worden verkregen tot 1 mei 2025. Indien de regeling voor bijzonder uitstel van toepassing is, kan de uiterste inleverdatum eerder liggen. Aan cliënten die gebruik maken van dit uitstel vragen wij om de voor de aangifte benodigde informatie voor 1 november 2024 bij ons aan te leveren. Bij latere aanlevering kunnen wij geen tijdige indiening meer garanderen. NB: Indien u zelf uitstel van aangifte zou aanvragen, wordt u slechts uitstel verleend tot 1 september 2024.

& is uitstel nadelig?
Wanneer u uw aangifte Inkomstenbelasting voor 1 april 2024 indient, garandeert de belastingdienst dat zij uiterlijk in juli 2024 een aanslag zullen opleggen. Dient u uw aangifte later in, dan behandelen zij deze ook later. Meestal ontvangt u dan binnen 3 maanden na de aangifte uw aanslag. Wanneer u een aanslag ontvangt, kunt u met belastingrente te maken krijgen. Belastingrente wordt gerekend over het te betalen of ontvangen bedrag. De huidige belastingrente vindt u hier.

In het geval u het idee hebt dat U geld terug krijgt van de belastingdienst, is het raadzaam om de aangifte zo snel mogelijk in te dienen. U ontvangt uw geld dan eerder terug. Ons kantoor zal daarom de aangiftes van cliënten die geld terug verwachten met voorrang behandelen.

Aanvragen uitstel aangifte Inkomstenbelasting 2023
Indien u in aanmerking wilt komen voor uitstel van de aangifte Inkomstenbelasting 2023 willen wij u vragen ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten: uitstel@vanderkloet.nl

Benodigde gegevens
Om uw aangifte te kunnen verzorgen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vul hieronder het aanvraagformulier in, en wij sturen u de Checklist Inkomstenbelasting toe. Aan de hand van deze Checklist kunt u alle relevante gegevens verzamelen.

Het tarief voor een aangifte inkomstenbelasting start vanaf EUR. 175,- .

Alle door ons gehanteerde of gepubliceerde prijzen zijn exclusief BTW.

Belastingplichtige lichamen voor de vennootschapsbelasting (doorgaans de N.V. , B.V. , Coöperatie e.d.) moeten de aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2023 voor 1 juni 2024 indienen. Op deze aangifte is de belastingwet Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 van toepassing.

Uitstel van aangifte Vennootschapsbelasting 2023
Als u als bestuur van het VPB-plichtige lichaam niet in staat bent om de aangifte voor 1 juni te laten verzorgen, dan kunnen wij uitstel van aangifte voor u regelen. U valt dan onder de regeling van het zgn. “becon-uitstel”;

& Wat houdt uitstel van aangifte in?
Uitstel van de aangifte houdt in dat u uw aangifte op een later tijdstip mag indienen. Vraagt u geen uitstel aan en doet u toch te laat aangifte? Dan kan de belastingdienst u een boete opleggen. Deze boete wordt verhoogd wanneer dit niet de eerste, maar de tweede of derde achtereenvolgende keer is dat uw aangifte te laat wordt ingediend.

& Tot welke datum is uitstel mogelijk?
Onder de uitstelregeling voor belastingadviseurs (=beconuitstel) kan uitstel van aangifte worden verkregen tot 1 mei 2025. Indien de regeling voor bijzonder uitstel van toepassing is, kan de uiterste inleverdatum eerder liggen. Indien u zelf uitstel van aangifte zou aanvragen, wordt aan u slechts uitstel verleend tot 1 september 2024. Aan cliënten die gebruik maken van dit uitstel vragen wij om de voor de aangifte benodigde informatie voor 1 november 2023 bij ons aan te leveren. Bij latere aanlevering kunnen wij geen tijdige indiening meer garanderen

& Is uitstel nadelig?
Wanneer u een aanslag Vennootschapsbelasting ontvangt, kunt u met belastingrente te maken krijgen. Belastingrente wordt gerekend over het te betalen of ontvangen bedrag. De huidige belastingrente voor de vennootschapsbelasting vindt u hier.

Als u het idee hebt dat u geld gaat terugkrijgen van de belastingdienst, is het raadzaam om de aangifte zo snel mogelijk in te dienen. U ontvangt uw geld dan eerder terug. Ons kantoor zal daarom de aangiftes van cliënten die geld terug verwachten met voorrang behandelen.

Aanvragen uitstel aangifte Vennootschapsbelasting 2023
Als u in aanmerking wilt komen voor de uitstel van de aangifte Vennootschapsbelasting 2023 willen wij u vragen ons zo spoedig mogelijk te laten weten via uitstel@vanderkloet.nl

Benodigde gegevens
Om uw aangifte te kunnen verzorgen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig, zoals bijvoorbeeld de jaarrekening 2023. Wij zullen u een lijst toesturen met de benodigde stukken.

Het tarief voor een aangifte vennootschapsbelasting start vanaf EUR. 500,- .

Alle door ons gehanteerde of gepubliceerde prijzen zijn exclusief BTW.

Aangifte Omzetbelasting
Omzetbelasting, ook wel bekend als BTW (Belasting over Toegevoegde Waarde), komt er in het kort op neer dat u in beginsel 9% of 21% belasting verschuldigd bent over uw totale omzet, tenzij u van BTW bent vrijgesteld. U mag de BTW die andere ondernemers bij u in rekening brengen op de af te dragen BTW in mindering brengen. In feite betaalt u dus belasting over de waarde die u toevoegt: het verschil tussen uw kost- en verkoopprijs.

Afhankelijk van (onder andere) de omvang van uw onderneming moet u maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een elektronische aangifte omzetbelasting doen. &VanderKloet kan u hierbij van dienst zijn en ervoor zorgen dat u tijdig en correct aangifte doet.

ICP aangifte (Intra Communautaire Prestaties)
Als u zaken doet met buitenlandse ondernemers gelden er voor u aanvullende administratieve verplichtingen. De BTW-regels waarmee u te maken krijgt als u internationaal zaken doet, hangen samen met het land waarmee u handelt. Voor landen van de Europese Unie (EU) gelden andere regels dan voor overige landen. Het is al enige jaren verplicht de aangifte electronisch in te dienen. De kennis en ervaring van & van der kloet op dit gebied kan uw onderneming helpen uw administratie op een juiste manier in te richten en kan fouten in uw BTW aangiften voorkomen.

Voor ondernemers die prestaties verrichten in of aan het buitenland, is het vaak ook nog verplicht een aangifte Intra Communautaire Prestatie (ICP) te doen. Aan de hand van deze aangiften wordt binnen de Europese Unie de leverancier en de afnemer “gematched”. Als een van beide partijen geen opgave doet van de geleverde of afgenomen prestatie, dan gaat de belastingdienst op onderzoek uit.

OSS aangifte (One Stop Shop)
Verkoopt u producten aan particulieren en/of niet-BTW-plichtige ondernemers buiten Nederland maar binnen de EU? En is deze omzet in een jaar meer dan EUR. 10.000? Dan dient u in principe deze verkopen aan te geven in elk EU-land waarin een afnemer is gevestigd. Omdat dit een vrij ingewikkeld gebeuren is, biedt de belastingdienst de mogelijkheid om deze aangifte te bundelen in één aangifte die je in Nederland kunt doen. Dit is de zgn. One-Stop-Shop aangifte. Hiervoor is wel een E-Herkenning 3 of een Ketenmachtiging nodig. Wij kunnen deze aangifte voor u verzorgen.

Het tarief voor een aangifte omzetbelasting of ICP is EUR. 50,- per stuk, exclusief de kosten voor het verzorgen of het controleren van de boekhouding. Een OSS-aangifte start vanaf EUR. 100 excl. BTW.

Alle door ons gehanteerde of gepubliceerde prijzen zijn exclusief BTW.

Tevens helpen wij u graag bij de volgende zaken: 

 

 • aangifte Loonbelasting
 • aangifte Erfbelasting
 • aangifte Schenkbelasting
 • aangifte Dividendbelasting
 • aangifte Toeristenbelasting
 • aangifte Kansspelbelasting
 • verzoek tot Middeling Inkomen
 • aanvraag Zorgtoeslag
 • aanvraag Huurtoeslag
 • voorkoming dubbele belastingheffing van vermogen en inkomen in internationale situaties
 • voeren van gesprekken en onderhandelingen met de belastingdienst

 

Tevens bieden wij advies en ondersteuning bij Juridische Zaken en Accounting.